Tibbis kompresory

Revize tlakových nádob

Revize tlakových nádob

Provádíme revize tlakových nádob vlastním revizním technikem

Povinnost provádět revize v daných periodách určuje provozovateli vyhláška č. 18/1979 Sb. a norma ČSN 69 0012. Revize je prováděna za účelem zjištění technického stavu a bezpečné provozuschopnosti zařízení. Případné opravy na tlakových nádobách musí provádět odborně způsobilé osoby či firmy.

 

ČSN 69 0012 - Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky
 

Tato norma platí pro provoz, obsluhu, údržbu a provádění revizí a zkoušek tlakových nádob stabilních (dále jen nádob) a jejich výstroje, pro které platí ČSN 69 0010, ČSN 69 0711 a ČSN 69 0712.

Dále platí pro nádoby, pro něž je výrobce povinen vypracovat směrnice ve smyslu ČSN 69 0010 a pro nádoby dovezené ze zahraničí.

Tato norma určuje podmínky, za kterých mohou být provozovány nádoby z hlediska bezpečného provozu, obsluhy, údržby, způsoby revizí, kontroly a zkoušek nádob.

Výjimky z této normy povolují v rozsahu své působnosti orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce (dále jen orgány dozoru).

  • Výchozí revize TNS – provádí se vždy u nových před uvedením do provozu, u rekonstruovaných před opětovným uvedením do provozu a u TNS a u kterých došlo ke změně použití nebo přemístění.
  • Provozní revize TNS – prověří se bezpečnost zařízení za provozního tlaku a běžných podmínek. První provozní revize se provádí do 14 dnů od zahájení provozu TNS (v praxi se realizuje výjimečně) a dále ve lhůtě 1x ročně (výjimku tvoří zásobníky LPG a chladící zařízení kde je lhůta stanovena 1x za 2 roky).   
  • Vnitřní revize TNS – při této činnosti se ověřuje stav i vnitřního povrchu tlakového celku, korozních jevů a případných usazenin. Provádí se ve lhůtě 1x za 5 let, další případy provádění vnitřních revizí: před rekonstrukcí a po ní, byla-li TNS mimo provoz déle než 2 roky, při sezónním provozu vždy před započetím sezóny, před změnou stlačené látky (média) nebo zhoršení její jakosti, byla-li odstavena z důvodu havarijního stavu.
  • Zkouška těsnosti TNS – se provádí vždy po každé vnitřní revizi.
  • ​Tlaková zkouška - Dle § 7 vyhlášky č. 18/1979 Sb. je nutné minimálně 1x za 9let od předchozí tlakové zkoušky (u zásobníku na LPG 1x za 12 let) vykonat tlakovou zkoušku TNS. Další případy provádění tlakové zkoušky: po každé opravě nebo rekonstrukci, po překročení limitních provozních parametrů, kdy by mohlo dojít k poškození stěn TNS nebo určí-li to orgán dozoru. 

Pro provedení provozní revize, vnitřní revize, nebo tlakové zkoušky je třeba doložit:

  1. zprávu o výchozí revizi
  2. podle druhu prováděné činnosti zprávu o provozní revizi, vniřní revizi nebo tlakové zkoušce
  3. zprávu o ostatních revizích na souvisejících zařízeních
  4. pasport zařízení